Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Deklaracja dostępności serwisu internetowego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie
 • Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 • System umożliwia m.in.:
 • - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
 • - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
 • - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
 • Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron. W tym sensie nie można mówić o tym, że narzędzie informatyczne spełnia lub nie spełnia standardu WCAG. To od szkolnych administratorów i redaktorów strony, a konkretnie od ich znajomości standardu WCAG oraz wiedzy na temat zasad publikacji treści na stronie zależy, czy szkolna witryna spełniać będzie wymogi tego standardu. Przykładowo: wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczą na stronie powinny być uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową).
 • Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus na serwerze edupage.org
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://lo9szczecin.edupage.org zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
 • Status pod względem zgodności z ustawą:
 • serwis internetowy IX Liceum Ogólnokształcącego z Szczecina jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org i firmę Librus:
 • 1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
 • 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Lewandowska.
 • E-mail: kierownik@lo9.szczecin.pl
 • Telefon: 91433 67 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie
 • Adres: Pl. Mariacki 1
  70-547 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@lo9.szczecin.pl
 • Telefon: 91 433 67 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście do którego mozna dostać się od ul. Mariackiej i ul. Farnej, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

2.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

3.Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.

4.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

5.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/03/2021 - 11:23 11/03/2021 - 14:06 46

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
11/03/2021 - 14:06 slewandowski Opublikowany
08/03/2021 - 11:23 slewandowski Opublikowany